Papers

SESSION 1                                                                                                    SESSION 2

kallius                                                                                                            rejniak-majewska

mikander-kotilainen                                                                                   nasser-el-dine

vuorelma                                                                                                       satir                                              

SESSION 3                                                                                                     SESSION 4

suuronen                                                                                                        buehring

gornisiewicz                                                                                                    nay

hong                                                                                                                taddeo

SESSION 5                                                                                                     SESSION 6

lavallee                                                                                                           korhonen   

turunen                                                                                                          jiang

kozma                                                                                                             ristivojevic

SESSION 7                                                                                                     SESSION 8

dubrovskaya                                                                                                   cook

                                                                                                                          gelbhardt

chmiel                                                                                                              kuldova

polynczuk-alenius                                                                                         swerdlyk

SESSION 9                                                                                                      SESSION 10

guzelipek                                                                                                         kaniowski

brezeanu                                                                                                          stocchetti

baysha                                                                                                              miyake